Biz ijtimoiy tarmoqlarda
Chiroyli raqamlar

Alohida toifadagi raqamlarning narxlari

Hududiy qamrovi: O‘zbekiston Respublikasi

Toifa

Ulash narxi

Ulanish imkoniyati

Super Platinum Plus

100 000 000 so‘m

Mobiuz’ga qarashli ofislar

Super Platinum

50 000 000 so‘m

Platinum Plus

40 000 000 so‘m

Platinum

25 000 000 so‘m

Platinum Light

10 000 000 so‘m

Mobiuz’ga qarashli ofislar va tijorat hamkorlarining ofislari

Super Gold

5 000 000 so‘m

Gold

2 000 000 so‘m

Silver

840 000 so‘m

Silver Light

630 000 so‘m

Bronze

300 000 so‘m

Steel

130 000 so‘m

Steel Light

80 000 so‘m

Navbatdan tashqari raqam

0 so‘m

Barcha narxlar QQS bilan ko‘rsatilgan.

  • Gold, Super Gold, Platinum Light, Platinum, Platinum Plus, Super Platinum, Super Platinum Plus toifalarining «0»  prefiksi bilan boshlanadigan raqamlarini ulash, quyidagi shartlar bo’yicha amalga oshiriladi: 

- raqamni ulashning to’liq qiymati evaziga- har qanday tarif rejasiga.
- «Alohida toifadagi raqam haqqini bo’lib to’lash » xizmati bilan- faqat abonent to’lovi 500.000 so’m/yildan kam bo’lmagan yillik tarif rejasi yoki abonent to’lovi 150.000 so’m/oyga teng yoki undan yuqoriroq bo’lgan yuridik shaxslar uchun.

  • Gold, Super Gold, Platinum Light, Platinum, Platinum Plus, Super Platinum, Super Platinum Plus toifalarining «0»  prefiksi bilan boshlanadigan raqamlarini boshqa shartlar bo’yicha ulash imkoniyati- mavjud emas.
  • 99897888 prefiksining maxsus toifalaridagi raqamlarni ulash, faqatgina raqamni ulash uchun belgilangan to’lovni to’liq miqdorda (chegirmalarsiz, aksiya yoki boshqa turdagi tushurilgan qiymat, hamda «Alohida toifadagi raqam haqqini bo’lib to’lash» xizmati taqdim etilmagan holda ) to’lash sharti bilan amalga oshiriladi.

Alohida toifadagi raqamlar toifalari niqoblari

Super Platinum Plus

Super Platinum

Platinum Plus

Platinum

Platinum Light

Super Gold

Gold

Silver

Silver Light

Bronze

Steel

Steel Light

100 mln so'm

50 mln so'm

40 mln so'm

25 mln so'm

10 mln so'm

5 mln so'm

2 mln so'm

840 ming so'm

630 ming so'm

300 ming so'm

130 ming so'm

80 ming so'm

AAAAAAA

A0A0000

AABBBBB

ABABBBB

ABBBBBA

AAABBAA

AABBBAA

ABBBBAA

ABBBAAA

ABBAABB

AAB*BBB

ABCABC0

 

A*AAAAA

AAAAAA*

AAABBBB

AAAAA00

AAAABBB

AAAB0B0

AABBBBA

ABBABBB

AB0AB00

AAAA*00

0000***

 

777777*

AAAAA0A

AAA*AAA

AAAA00A

AAAAABB

AAAABBA

AABBBB0

ABBABBA

AABBCCC

7**7*77

0**AA*A

 

77*7777

AAAAA*A

AA07777

AAAA000

AAAA0A0

AAAABAB

AAABBCC

ABABAAA

AABBBCC

0*00*0*

0**A*AA

 

0777770

AAA7777

AA*0000

AAA0A0A

AAA7770

AAAAA**

AAABBBA

AABBB0B

0012345

0**0*0*

0***00*

 

0707777

AAA0000

A0A7777

AAA0A00

AAA7707

AAA0BBB

AAABABA

AABBAAA

000ABBA

*ABBBAB

*ABBA00

 

00AAAAA

AA*AAAA

A0A0A0A

AAA00AA

AAA7700

AAA0B0B

AAABAAB

AABABBB

00077*7

*ABBABB

***0123

 

0007777

A00000A

77*AAAA

AAA000A

AAA7077

AAA000*

AAA*BBB

AAB0BBB

0007*77

*ABABAA

***00**

 

0007000

7AA7777

70*AAAA

AA0BBBB

AAA7070

AAA00*0

AA00BBB

AAABBB*

0000*0*

**ABBAA

***0*0*

 

0000700

777*777

7*7AAAA

AA0A0A0

AAA7007

AAA0*00

A00AA00

0AAA*AA

0000**0

**AAABB

****0*0

 

0000070

0AA0000

7*0AAAA

AA0A00A

AAA7000

AAA*000

A00*00A

0AA1777

000*00*

***ABBA

*****00

 

0000007

0A0000A

7**7777

AA00A0A

AAA0AA0

A0AA000

7A7A777

00AABBB

000**00

***AABB

 

 

0000001

0770007

0AAAAA0

AA000AA

AAA0777

A0A7770

0A0AA0A

00AAABB

0*00123

***AAA*

 

 

00*0000

0700070

077AAAA

AA000A0

AAA0770

A0A7707

0A0AA00

000ABAB

0*0*0*0

***77*7

 

 

*AAAAAA

0070707

0777707

AA0000A

AAA0707

A0A7700

0A0A0AA

00*AAA0

0**0102

***7*77

 

 

 

0070007

0777700

A0ABBBB

AAA0700

A0A7077

00AA0AA

00*1777

*ABABBA

****AAA

 

 

 

000AAAA

0777070

A0AA0A0

AAA00A0

A0A7070

00A00AA

00*0AAA

*ABAB00

 

 

 

 

0007007

0777000

A0A0AA0

AAA0077

A0A7007

007777*

0*7A7A7

*ABAAAB

 

 

 

 

0000777

0770777

A00A0A0

AAA0070

A0A7000

0009700

0*77A7A

*AB00AB

 

 

 

 

0000770

0770707

A00A00A

AAA0007

A0A0B0B

0000102

0*777*7

*AABBCC

 

 

 

 

0000707

0770700

A000AAA

A0AAAA0

A0A0AAA

00*0*00

0*0AAA0

*AAA*AA

 

 

 

 

0000077

0770077

A000A0A

A0A0707

A0A0A00

0*00AAA

0*01777

*AA*AAA

 

 

 

 

**77777

0770070

A0000A0

A0A00AA

A0A0777

0*000AA

*ABBAAB

*0000**

 

 

 

 

 

070AAAA

7A7A7A7

A0A000A

A0A0770

0**00*0

*AAABBB

*00*0*0

 

 

 

 

 

0707070

7*70707

A00A000

A0A0700

*AAAABB

*AAAA*A

**AAA0A

 

 

 

 

 

0707000

7**AAAA

A0000AA

A0A00A0

*AAAA0A

*0*1777

**777*7

 

 

 

 

 

0700707

0AAA000

77*7770

A0A0077

*AA0AAA

**AAAA*

**77*77

 

 

 

 

 

0700700

0AA000A

77*7707

A0A0070

*AA0A00

**7*777

***ABAB

 

 

 

 

 

0101010

0A0A000

77*7700

A0A0007

*AA00AA

***00*0

***AAA0

 

 

 

 

 

00A0A0A

0A00A0A

77*7077

A0A000*

*A0A00A

***0*00

***AA0A

 

 

 

 

 

007AAAA

0A00A00

77*7070

0AA0B0B

*A00AA0

 

***AA00

 

 

 

 

 

0077770

0A000A0

77*7007

0AA00A0

*A00A00

 

***A0AA

 

 

 

 

 

0077700

0777077

77*7000

0AA000*

*A000A0

 

***A00A

 

 

 

 

 

0077000

0777007

77*0777

0770701

*00A00A

 

***7778

 

 

 

 

 

0070700

0770770

77*0770

0123456

**AAAA0

 

***1777

 

 

 

 

 

0070070

0707770

77*0707

00AA00A

***A0A0

 

***1234

 

 

 

 

 

0010001

0707707

77*0700

0070701

***7770

 

***0AAA

 

 

 

 

 

0007770

0707700

77*0077

000AA0A

***7707

 

***0AA0

 

 

 

 

 

0007700

0707077

77*0070

000A0AA

***7700

 

***0701

 

 

 

 

0007070

0707007

77*0007

0009797

***7077

 

***00AA

 

 

 

 

 

00000AA

0700777

7*70007

0000701

***7007

 

****777

 

 

 

 

00*7777

0700770

0AAAA0A

00*A0A0

***7000

 

 

 

 

 

 

 

0*07777

0700077

0AAAA00

00*0A0A

***0A0A

 

 

 

 

 

 

 

0**0000

00AA000

0AAA0A0

00*000*

***0777

 

 

 

 

 

 

*AA7777

00A000A

0AA7770

00**000

***0770

 

 

 

 

 

 

 

*AA0000

0077707

0AA7707

0*0A0A0

***0700

 

 

 

 

 

 

 

*7*7777

0077077

0AA7700

0*000*0

***0077

 

 

 

 

 

 

 

*00AAAA

0077070

0AA7077

0*00*00

***0070

 

 

 

 

 

 

 

*0*0000

0077007

0AA7070

0*0*000

***000*

 

 

 

 

 

 

 

**AAAAA

0070777

0AA7007

*AAAAA*

****000

 

 

 

 

 

 

 

0000*00

0070770

0AA7000

*A0000A


 

 

 

 

 

 

 

 00*AAAA

0070077

0AA0AAA

*0AAA0A

 

 

 

 

 

 

 

 

0*0AAAA 

000A0A0

0AA0A0A

*0A0AA0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007707

0AA0A00

*00A0A0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0007077

0AA0777

*0000*0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000AAA

0AA0770

*000*00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000A0A

0AA0707

*00*000

 

 

 

 

 

 

 

 

AAAA*AA

0AA0700

**A000A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***0000

0AA00AA

**77770

 

 

 

 

 

 

0*00007

0AA0077

**77707

 

 

 

 

 

 

 

 

*AABBBB

0AA0070

**77700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A0A0A0

0AA0007

**77077

 

 

 

 

 

 

 

 

*770707

0A0AAA0

**77070

 

 

 

 

 

 

 

 

*0A0A0A

0A0A00A

**77007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*000007

0A00AA0

**77000

 

 

 

 

 

 

 

 

*00000*

077777*

**70777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***7777

00AAAA0

**70770

 

 

 

 

 

 

 

 

 


00AAA0A

**70700

 

 

 

 

 

 

 

 


00AAA00

**70077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00A0AAA

**70070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00A0AA0

**07770

 

 

 

 

 

 

 

00A0A00

**07007

 

 

 

 

 

 

 

 

00A00A0

**07000

 

 

 

 

 

 

 

 

000AAA0

**00777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000A00A

**00770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000AA0

**00700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000097

**00077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*7770

**00070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*7707

***0707

 

 

 

 

 

 

 

 

00*7700

7*7000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*7077

7*7*000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*7070

7*70A0A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*7007

7*7A0A0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*7000

7AA000*

 

 

 

 

 

 

 

 

00*0777

7AA*000

 

 

 

 

 

 

 

 

00*0770

7AA0B0B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*0707

7AAB0B0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*0700

7*0000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*0077

7*0*000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*0070

7*00A0A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00*0007

7*0A0A0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*07770

*ABBBBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*07707

7**000* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*07700

7***000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*07077

 7**0A0A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*07070

7**A0A0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*07007

7**7770

 

 

 

 

 

 

 

 

0*07000

7**7707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*00A0A

7**7700 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*00777

 7**7077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*00770

7**7070 

 

 

 

 

 

 

0*00700

 7**7007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*00077

7**0777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*00070

 7**0770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*0000*

7**0700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ABABAB

7**0077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*000A0A

7**0070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**70707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**00707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**00007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***AAAA

 

 

 

 

 

      7**0707      

Diqqat! Agar qandaydir raqam ikkita yoki bir nechta niqoblarga tog'ri kelsa, narxi qimmatroq niqob amal qiladi.

Raqam yoki prefiksni ulash imkoniyatini ofislarda aniqlashtiring.

Ro'yxatga qaytish